Untitled Page
Login:
Username
Password
 เลือกโครงการผู้สนับสนุน 
DSS
 
การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐาน FSC
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมให้ข้อเสนอแนะ
มาตรฐานการจัดการสวนป่าและป่าชมชนอย่างยั่งยืน

http://rfdstandard.com
กรมป่าไม้ ร่วมกับ องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) พัฒนาข้อกำหนและตัวชี้วัด สำหรับมาตรฐานการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดย โครงการได้นำข้อกำหนดและตัวชี้วัด ไปทำการทดลองในพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ คือ ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นป่าชุมชน และ อ.สันติสุข จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าไม้สัก มีการรับฟังความคิดเห็น นำประเด็นต่าง มาพิจารณาปรับปรงแก้ไข ข้อกำหนดและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่น และมีกำหนดนำเสนอต่อคระทำงานระดับชาติ หรือ PSC ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้น ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่าน Website ประมาณ 120 วัน ก่อนที่จะมีการนำมาใช้ในการรับรองสวนป่าและป่าชุมชน ต่อไป
 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีพิธีลงนามในสัญญา จัดทำรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โครงการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด โดย ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการ และ C.E.O กับ Techno Chubu Compant Limited :TCC (ประเทศญี่ปุ่น) โดย Mr. Fumio OTA (Director of Thermal Department) เป็นผู้ลงนามฝ่าย TCC โครงการนี้มีเป้าหมาย การก่อสร้างโรงงานผลิต Black Pellet กำลังผลิตประมาณ 250,000 ตัน/ปี ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ไม้สด ประมาณ 1 ล้านตัน/ปี โดยมุ่งเป้าไปที่ไม้ยางพารา และไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส และกระถินอะเคเซีย โดย TCC มีความต้องการ Black Pellet ... More detail......
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารระดับสูงของ JC Services (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าหารือ ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา กรอบความร่วมมือ ในระดับกระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวง ทั้ง 2 กระทรวง ให้เข้าปรึกษาหารือ ในการนี้ คณะวนศาสตร์ โดย คณบดี (ดร.นิคม แหลมสัก) เข้าร่วมหารือด้วยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


   
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : info@t-cern.org