ขอเชิญร่วมสัมมนา
" บูรณาการจัดการลุ่มน้ำไทยแลนด์ 4.0 "
และ ประเพณีรดน้ำดำหัว "ครูลุ่มน้ำ"
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
|  หลักการและเหตุผล  |  วัตถุประสงค์  |   ลงทะเบียนเข้าร่วม | ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก |  
หลักการและเหตุผล

        ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยพบว่า สภาวะวิกฤติทางด้านน้ำ โดยเฉพาะปริมาณน้ำ ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ยังส่งผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร หลาย ๆ ปรากฏการ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจะเห็นผลในเชิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การเกิดปรากฏการณ์หนาวจัด การเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ เกิดสภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ใหม่ ๆ เป็นต้น

         อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่มีการศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการในเชิงระบบลุ่มน้ำ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง กันเป็นตาข่ายใยแมงมุม มีการพัฒนาเทคโนโลยร นวัตกรรม แบบจำลองต่าง ๆ เพื่อในการวิเคราะห์ ประเมิน คาดการณ์ รวมถึงการออกแบบและวางแผน ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการทั้งคน ข้อมูล ทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำเชิงระบบ

        เพื่อให้ตอบโจทย์นโยบายการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคที่เรียกว่า Thailand 4.0 นั้น เห็นควรที่จะได้มีการเสวนา เพื่อมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำไทย ในยุค Thailand 4.0 และประกอบกับอยู่ในช่วงของประเพณีสงกรานต์ จึงได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ที่มีคณูปการด้านการจัดการลุ่มน้ำของไทยต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมจะได้ลงทะเบียนผ่าน website เพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลต่อไป (http://www.watershed-thailand.com)
 
 
 
 
 
              
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการลุ่มน้ำ
(Watershed Management Cooperation Network)

สำนักงาน : ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 02 561 4761 # 512 โทรสาร : 02 579 1977 Email : watershed.thai@gmail.com
http://www.watershed-thailand.com